Nová zdravotná starostlivosť

Autor: Tibor Hlavatý | 20.2.2013 o 12:18 | (upravené 20.2.2013 o 12:49) Karma článku: 14,08 | Prečítané:  3815x

Rodinný lekár, moderná nemocnica, opatera bezvládnych a nová zdravotná poistka sú štyri priority programu hnutia Nová väčšina pre zdravotníctvo.   Našim cieľom je zvýšiť mieru spokojnosti pacientov so zdravotnými službami. Druhým cieľom je zvýšiť ich kvalitu tak, aby ľudia na Slovensku žili o päť rokov dlhšie ako teraz. Čiže v priemere 80 rokov, tak ako je bežné vo vyspelých krajinách OECD. O tom je tento blog.

1. Problémy slovenského zdravotníctva

  Slovenské zdravotníctvo zaostáva v oblasti spokojnosti pacientov so službami aj v oblasti efektivity.

 

  Je smutným faktom, že priemerná očakávaná dĺžka života na Slovensku je takmer o päť rokov kratšia ako je priemer vyspelých krajín OECD. Po zohľadnení kľúčových determinantov zdravia  (o.i. fajčenie, alkohol, kvalita životného prostredia) možno konštatovať, že významnou príčinou je úroveň zdravotníctva.

 

  Napriek tomu, že verejným diskusiám už dlhé roky dominuje téma financovania zdravotníctva, domnievame sa, že hlavným a skutočným problémom v slovenskom zdravotníctve je kvalita služieb pre pacienta. Táto je nízka  najmä v kľúčových segmentoch zdravotníctva a to najmä nemocnice, všeobecná ambulantná starostlivosť (tzv. obvodní lekári) a dlhodobá zdravotná starostlivosť o bezvládnych chronicky chorých.  

 

  Ako problém vnímame aj nadmieru preregulovaný, nekonkurujúci si systém zdravotných poisťovní. Ten súčasný neponúka pacientom ani poskytovateľom zreteľa hodné výhody. Všetky poisťovne poskytujú takmer identický produkt za tú istú cenu. Presadzované riešenie strany Smer, t.j znárodnenie zdravotných poisťovní je však krokom z blata do kaluže. Nielenže neprinesie pre pacienta ani pre poskytovateľov zlepšenie. Naopak za túto zbytočnú „reformu“ zaplatíme zrejme stovky miliónov euro z našich daní.

 

V neposlednom rade je súčasný systém riadenia slovenského zdravotníctva prerastený klientelizmom a častým  uprednostňovaním súkromného záujmu lobistov nad verejným záujmom pacientov.

 

 

Ocakavana dlzka zivota v krajinach OECD

 

 

2. Ciele a priority programu Nová zdravotná starostlivosť

  Program hnutia Nová väčšina pre zdravotníctvo má dva kľúčové ciele: spokojnosť pacientov s poskytovanými službami a zvýšenie kvality zdravotných služieb tak, aby občania Slovenska žili o päť rokov dlhšie. Teda toľko koľko je priemer vo vyspelých krajinách.

  Za týmto účelom predefinujeme ciele, motiváciu, financovanie aj hodnotenie zdravotníctva tak, aby bolo orientované na výsledky liečby, komfort a spokojnosť pacienta. Veríme, že ľudia si dokážu vybrať poskytovateľa, služby aj zdravotnú poistku lepšie, ako keď ich potreby určujú úradníci na ministerstve alebo v poisťovni.

  Medzi štyri základné programové priority hnutia Nová väčšina v oblasti zdravotníctva patrí

 

1. Zásadná modernizácia nemocníc, ktoré budú mať profesionálny manažment, pravidelné hodnotenie spokojnosti pacientov a podporíme investície do „poľudštenia" prostredia pre pacientov

2. Vytvorenie systému rodinných lekárov so silnými kompetenciami ako základ ambulantnej starostlivosti

3. Vytvorenie systému efektívnej a dostupnej dlhodobej zdravotnej starostlivosti o bezvládnych chronicky chorých pacientov.

4. Vytvorenie nového konkurenčného trhu zdravotných poistiek.

 

Predkladané body sú prioritami hnutia Nová väčšina. Máme pripravené aj riešenie pre ďalšie oblasti ako je lieková politika alebo eHealth, tie nie sú predmetom predkladaného programu.

 

  2.1 Moderná nemocnica

   Slovenské nemocnice sú v úpadku. Manažmenty, ktoré sú zväčša politicky nominované, zlyhávajú. V nemocniciach absentujú elementárne zásady efektívneho riadenia a zväčša aj snaha niečo posunúť dopredu. Do nemocníc sa navyše roky neinvestovalo a kvalita služieb, prostredie a všeobecné štandardy starostlivosti neúmerne zaostávajú za vyspelými krajinami.

  Nová väčšina zásadným spôsobom zmení finančné aj manažérske riadenie nemocníc. Súčasná forma štátnej príspevkovej organizácie sa pre štátom vlastnené nemocnice ukázala ako neefektívna. Nová väčšina navrhne nový zákon o verejných nemocniciach. Zavedieme novú inovatívnu organizačnú formu, profesionálne výberové konania manažérov, správne rady nemocníc so zastúpením zamestnancov, jasné a prehľadné účtovné a rozpočtové pravidlá, nákladové strediská na úrovni oddelení a princíp trikrát strata a dosť pre manažmenty nemocníc.

  Zavedieme nezávislé hodnotenie spokojnosti pacientov s poskytovanými službami a to až po úroveň jednotlivých oddelení. Manažmenty aj vedenia oddelení budú hodnotené podľa spokojnosti pacientov, dosahovaných liečebných výsledkov a efektívnosti hospodárenia.

  Nová väčšina podporí verejné aj súkromné investície do modernizácie slovenských nemocníc tak, aby sa zvýšila kvalita liečby aj komfort pacienta počas hospitalizácie . Obzvlášť podporíme investície do detských nemocníc a pôrodníc. Konkrétne investujeme európske zdroje vo výške 150 miliónov euro ročne po dobu 4 rokov do modernizácie 10 000 nemocničných izieb a 500 oddelení na Slovensku.

 

 

  2.2 Rodinný lekár

  Postavenie všeobecného lekára na Slovensku sa dlhodobo zhoršuje. Všeobecní lekári pre dospelých nemajú potrebné kompetencie, majú obmedzené možnosti diagnostiky aj liečby a výrazne sa zhoršila veková štruktúra povolania.

  Väčšinu problémov pacienta vo vyspelých krajinách rieši jeho rodinný lekár, ktorý ho pozná najlepšie (v USA Family physician, v Nemecku/Rakúsku Hausarzt, vo Veľkej Británii General practitioner). U nás tomu tak v súčasnosti nie je. Všeobecný lekár na Slovensku nemá dostatočné kompetencie, možnosti a ani motivačné financovanie. Výsledkom je, že všeobecní lekári problémy pacientov neriešia, ale rozposielajú ich takmer so všetkými ťažkosťami k špecialistom na mnohopočetné vyšetrenia. Zväčša sa dlho objednáva, zväčša sa dlho čaká. Podľa údajov Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) slovenský pacient navštívi lekára v priemere 12,1 krát za rok. V vyspelých krajinách OECD je to priemerne iba 6,5 krát.

  Tento trend je potrebné zastaviť a obrátiť. Ambulantná zdravotná starostlivosť sa musí opätovne vybudovať na základoch silného postavenia všeobecného lekára.

  Vytvoríme preto novú koncepciu rodinného lekára. Zásadne posilníme postavenie, kompetencie a motiváciu rodinných (všeobecných) lekárov tak, aby dokázali efektívne a komplexne riešiť bežné zdravotné problémy pacienta na jednom miesta. Rodinný lekár bude môcť samostatne vykonávať základné vyšetrenia, napríklad EKG alebo ultrazvuk, samostatne indikovať potrebné doplňujúce vyšetrenia a sám predpisovať potrebné lieky. Potrebné je takisto zmeniť financovanie všeobecných lekárov. Súčasné kapitačné platby (paušál) sú nízke a demotivačné a je treba ich zmeniť na kombinovaný model paušálu a platby za skutočnú prácu (za výkony). V neposlednom rade je potrebné do segmentu prilákať nových, mladších a motivovaných lekárov. Popri atraktívnejšom financovaní segmentu musí nové postavenie všeobecného lekára reflektovať aj systém podpory vzdelávania rodinných lekárov. Podporíme preto prístup ku vzdelávacím kurzom, certifikátom a špecializáciám. Podporíme možnosti súbehu praxí rodinného lekára a špecialistu.

 

  2.3. Opatera bezvládnych 

  Popri nemocniciach je súčasný stav dlhodobej zdravotnej (ošetrovateľskej) starostlivosti (DOS) o chronicky chorých bezvládnych pacientov ďalším z neuralgických bodov slovenského zdravotníctva. Ak je niekto vážne chorý, po niekoľkodňovom pobyte v nemocnici je zväčša prepustený bez ohľadu na zdravotný stav do domácej starostlivosti, kde sa oňho nevedia postarať.

  Rokmi sa rozpadol systém následnej zdravotnej starostlivosti, doliečovacích a rehabilitačných oddelení, liečební dlhodobo chorých. Takisto chýba podpora domácej ošetrovateľskej starostlivosti v prirodzenom prostredí pacienta, t.j. doma. Domovy sociálnych služieb (domovy dôchodcov) nie sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, iba sociálnej. Chýba prepojenie so zdravotnou starostlivosťou. Prieskum ukázal že 80% pacientov kontinuálnu zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť potrebuje. 

  Pre dlhodobo ťažko chorých pacientov vybudujeme systém efektívnej a dostupnej ošetrovateľskej a rehabilitačnej starostlivosti s prepojením na opatrovateľské a ďalšie sociálne služby.

  Prioritou je pomáhať bezvládnemu pacientovi v jeho prirodzenom domácom prostredí pokiaľ  to je len možné. V prvom rade tak podporíme dynamický rozvoj Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).

  Pokiaľ ošetrovanie chorého už nie je možné v domácom prostredí, vyžaduje ústavnú starostlivosť. Predefinujeme a podporíme preto rozvoj oddelení dlhodobo chorých, domov ošetrovateľskej starostlivosti a hospicov, mobilných hospicov a DSS s prepojením na ADOS. U pacientov s vysokým stupňom odkázanosti bude ich zdravotnú ošetrovateľskú starostlivosť uhrádzať zdravotná poisťovňa a sociálnu starostlivosť sociálna poisťovňa, VÚC kraj, alebo obec. Ošetrovateľstvo v komunitách a sociálna starostlivosť  aj v odľahlých regiónoch bude hlavným princípom pre starostlivosť o bezvládnych.

  Niet pochýb, že systém DOS potrebuje nový model financovania. Súčasné financovanie cestou ústavou sociálnej starostlivosti a minimálneho financovania cez verejné zdravotné poistenie je nefunkčný. Popri navýšenia financovania zo zdrojov verejného poistenia, legislatívne upravíme dve nové možnosti dlhodobého financovania: reverznú hypotéku a ošetrovateľské pripoistenia.

  Reverzná hypotéka je doplnkový nástroj finančného trhu  známy z USA,  pri ktorom banka, resp. špeciálna agentúra, odkúpi od seniora nehnuteľnosť, a postupne alebo naraz vyplatí príslušnú sumu. Pôvodný majiteľ pritom môže zostať vo svojom byte alebo dome ďalej žiť. Na zotrvanie v dome neexistuje žiadny časový limit. Právo na dožitie sa, pravdaže, vzťahuje aj na životného partnera, ktorý je uvedený v zmluve, Financie takto získané môže použiť na zabezpečenie kvalitnej ošetrovateľskej aj opatrovateľskej starostlivosti.

  Ošetrovateľské pripoistenie, známe z Nemecka, je formou nadštandardnej zdravotnej poistky, ktorú bude môcť uzatvoriť občan pre prípad, že v budúcnosti zostane odkázaný na ošetrovateľskú starostlivosť. Jeho výška sa pohybuje do 1% platu a pokrýva ambulantnú aj ústavnú ošetrovateľskú starostlivosť po dosiahnutí zadefinovaného stupňa odkázanosti.

 

  2.4. Nová zdravotná poistka

  Súčasný systém verejného zdravotného poistenia je skostnatený a neodráža individuálne potreby a očakávania pacientov. Nadmerná regulácia systému vedie k zaostávaniu v oblasti kvality ponúkaných zdravotných služieb. Výsledkom je nespokojnosť pacientov aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a vysoká miera korupcie.

  Nová väčšina verí, že ľudia si dokážu vybrať zdravotnú poistku podľa svojich potrieb lepšie, ako keď ich potreby určujú úradníci na ministerstve alebo v poisťovni.

  Cieľom reformy verejného zdravotného poistenia je umožniť občanovi, aby si mohol vybrať z rôznych poistných plánov verejného zdravotného poistenia podľa svojich preferencií. Rovnako je cieľom pružné financovanie zdravotných služieb podľa potrieb a preferencií pacientov.

  Vytvoríme systém verejného zdravotného poistenia, ktorý ponúkne rôzne poistné plány. Občan bude mať možnosť vybrať si poistný plán aj cenu. Jasne zadefinujeme tri typy poistných plánov: základný, štandardný a nadštandardný. Základné parametre jednotlivých poistných plánov uvádzame v tabuľke.

 

Nová zdravotná poistka

  

3. Záver

Dvadsať rokov chaotického riadenia, absencie priorít a všadeprítomného klientelizmu v zdravotníctve musí skončiť.

Kvalitné zdravotníctvo potrebuje jasné priority, jasné pravidlá, flexibilné financovanie a odstrániť korupciu.

Našimi prioritami sú rodinný lekár, moderná nemocnica, kvalitná a dostupná opatera bezvládnych a flexibilné financovanie zdravotníctva formou reálnej konkurencie na trhu zdravotných poistiek.

 

Plná verzia Novej zdravotnej starostlivosti v pdf (link tu)

Jednoduchá prezentácia Novej zdravotnej starostlivosti v powerpointe (link tu)

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Café Európa: Aká bude budúcnosť Česka a Slovenska v Európe

Aké je naše miesto v Európskej únii? Sledujte diskusiu naživo.

DOMOV

Markíza má byť na predaj, hovorí sa aj o ďalších médiách

Majiteľ najsledovanejšej televízie na Slovensku, ako aj potenciálni záujemcovia o jej kúpu tvrdia, že špekulácie nekomentujú.

KOMENTÁRE

Ficovi nestačila porážka Danka, potreboval ho úplne zosmiešniť

Čo by Fico nesmel urobiť, ak by postupoval podľa ústavy.


Už ste čítali?